Nasza oferta

Nasza oferta

dostosowana do Twoich potrzeb

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Kursy przygotowujące do egzaminów

Dla osób chcących sprawdzić się oraz potwierdzić swoją znajomość języka The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej oferuje profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminów z języka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)

Council of Europe Level B2 (ALTE Level 3)
National Qualifications Framework Level 1


FCE (First Certificate in English) składa się z części pisemnej (test znajomości praktycznej angielskiego, test rozumienia tekstu, esej), rozumienia ze słuchu, rozmowy na zadany temat. Wymaga ok. 550 godzin nauki. Poziom podobny do wymogów maturalnych. FCE zwalnia z egzaminu z języka angielskiego na wielu uczelniach. W niektórych szkołach podstawowych jest podstawą przyjęcia nauczyciela do pracy z początkującymi, choć bez wątpienia nie jest świadectwem odpowiednich kwalifikacji. FCE jest jednym z najpopularniejszych na świecie egzaminów z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. FCE znajduje się na liście egzaminów językowych MEN uprawniających do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym. Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej. FCE jest uznawany przez MEN jako potwierdzenie wymaganych kwalifikacji językowych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo. Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego. W Polsce egzamin FCE można zdawać w czerwcu lub w grudniu w siedzibie British Council.

 

 

Egzamin składa się z 5 części tzw. Papers:

 

 • Czytanie (Reading) 1 godz. 15 min.
  Składa się z 4 części, które obejmują łącznie 35 pytań. Zadania mogą być typu "multiple choice", wypełnianie luk w tekście lub dopasowywanie właściwej odpowiedzi. Każdy z czterech występujących tu tekstów zawiera ok. 350-700 słów. Rodzaje tekstów występujących w tym komponencie są następujące: ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne (np. broszury, przewodniki, instrukcje itp.), notatki prasowe, artykuły z gazet i tygodników, raporty,

 

 • Pisanie (Writing) 1 godz. 30 min.
  Dzieli się na 2 części. Pierwsze wypracowanie jest obowiązkowe dla wszystkich zdających, w drugiej części kandydaci wybierają jeden z czterech tematów. Każde wypracowanie powinno zawierać od 120 do 180 słów. W części pierwszej kandydaci mają do napisania list na zadany temat, natomiast w części drugiej może to być artykuł, list, raport, wypracowanie w formie narracji lub opisu. Jedną z opcji jest temat oparty o lektury.
 • Stosowanie struktur językowych (Use of English) 1 godz. 15 min.,
  Ten komponent składa się z 5 części. Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedną z kilku podanych możliwości, transformacje zdań, korektę błędów, słowotwórstwo,

 

 • Słuchanie (Listening) ok. 40 min.
  Obejmuje 4 części. Każdy fragment jest odtwarzany dwukrotnie. Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, komentarze, instrukcje, wykłady, informacje radiowe, komunikaty, przemówienia, opowiadania itp. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów angielskich,

 

 • Mówienie (Speaking) ok. 14 min.
  Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z 4 części. W pierwszej kandydaci opowiadają o sobie, swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie, a w części ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat,

 

 • Skala ocen: FCE ma 3 oceny pozytywne (A, B, C) oraz 2 oceny negatywne (D i E). Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60-65% punktów, aby uzyskać ocenę C. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części. Część pisemna jest oceniana w Cambridge, natomiast część ustna w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2,5 m-ca od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 6 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

 

 

CAE (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH)

CAE (Certificate in Advanced English) - egzamin dla zaawansowanych. Koncentruje się na praktycznej znajomości języka. Powstał kilka lat temu, by istniał jakiś egzamin prostszy od Proficiency, a trudniejszy od First Certificate. W niektórych szkołach średnich jest podstawą przyjęcia nauczyciela do pracy, choć w zasadzie w najlepszym razie świadczy o kwalifikacjach do pracy z początkującymi. CAE jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. CAE znajduje się na liście egzaminów językowych MEN uprawniających do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej. CAE jest uznawany przez MEN jako potwierdzenie wymaganych kwalifikacji językowych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo. Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego. W Polsce egzamin CAE można zdawać w czerwcu lub w grudniu w siedzibie British Council.

Egzamin składa się z 5 części tzw. Papers:

 

 • Czytanie (Reading) 1 godz. 15 min.
  Składa się z 4 części, które obejmują łącznie 35 pytań. Zadania mogą być typu "multiple choice", wypełnianie luk w tekście lub dopasowywanie właściwej odpowiedzi. Każdy z czterech występujących tu tekstów zawiera ok. 650-750 słów. Rodzaje tekstów występujących w tym komponencie są następujące: opis, narracja, ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne (np. broszury, przewodniki, instrukcje itp.), notatki prasowe, artykuły z gazet i tygodników, raporty,

 

 • Pisanie (Writing) 2 godz.
  Dzieli się na 2 części. Pierwsze wypracowanie jest obowiązkowe dla wszystkich zdających, w drugiej części kandydaci wybierają jeden z czterech tematów. Każde wypracowanie powinno zawierać do 250 słów. W części pierwszej kandydaci mają do napisania list na zadany temat, natomiast w części drugiej może to być artykuł, list, raport, wypracowanie w formie narracji lub opisu. Jedną z opcji jest temat oparty o lektury,

 

 • Stosowanie struktur językowych (English in Use) 1 godz. 30 min.
  Ten komponent składa się z 6 części. Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedną z kilku podanych możliwości, transformacje zdań, korektę błędów, słowotwórstwo,

 

 • Słuchanie (Listening) ok. 45 min.
  Obejmuje 4 części. Tekst z części 2 jest odtwarzany jednokrotnie, pozostałe teksty - dwukrotnie. Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, komentarze, instrukcje, wykłady, informacje radiowe, komunikaty, przemówienia, opowiadania itp. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów angielskich,

 

 • Mówienie (Speaking) ok. 15 min.
  Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z 4 części. W pierwszej kandydaci opowiadają o sobie, swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie, a w części ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat,

 

 • Skala ocen: CAE ma 3 oceny pozytywne (A, B, C) oraz 2 oceny negatywne (D i E). Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60-65% punktów, aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części. Część pisemna jest oceniana w Cambridge, natomiast część ustna w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2,5 m-ca od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 6 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

 

 

CPE (Certificate of Proficiency in English)

CPE (Certificate of Proficiency in English) to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego, który należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej. MEN uznaje CPE go jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników ministerstwa, przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek. CPE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie, spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

 

Egzamin składa się z 5 części tzw. Papers:

 • Czytanie (Reading) 1 godz. 15 min.
  Reading składa się z 4 części. Są to zadania typu: test wielokrotnego wyboru (multiple choice) i uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście (gapped text),

 

 • Pisanie (Writing) 2 godz.
  Writing składa się z 2 części - 2 wypracowań (każde po 300-350 słów). Pierwsze zadanie jest obowiązkowe i polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu bądź oferty. W drugim zadaniu do wyboru są 4 tematy wypracowań, a wśród nich jeden oparty na jednej z lektur nieobowiązkowych,

 

 • Stosowanie struktur językowych (English in Use) 1 godz. 30 min.
  Zastosowanie struktur językowych składa się z 5 części. Zadania to: uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, uzupełnianie brakujących wyrazów, przekształcanie zdań, tworzenie wyrazów pochodnych, pytania sprawdzające rozumienie tekstu i pisanie streszczeń,

 

 • Słuchanie (Listening) ok. 45 min.
  Listening składa się z 4 części, przy czym każdy tekst jest dwukrotnie odtwarzany. Wśród zadań tej części wymienić można: uzupełnianie zdań, dopasowanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego oraz test wielokrotnego wyboru,

 

 • Mówienie (Speaking) ok. 19 min.
  Speaking składa się z 3 części: rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na ogólne tematy; rozmowa kandydatów na temat pokazanych im zestawów zdjęć; dyskusja między kandydatami na zadany temat.

Z każdej z części można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W CPE są trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Zależne są one od ilości % i wynoszą: ocena A - 80% - 100%, ocena B - 75% - 79%, ocena C - 60% - 74%, ocena D - 55% - 59%, ocena E - poniżej 55% .

Wszystkie pisemne części egzaminu oceniane są w Wielkiej Brytanii, a ustna część w Polsce. Czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi ok. 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością języka angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.

 

 

BEC (BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE)

BEC (Business English Certificate) jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego wymaganym w biznesie.

W ramach BEC wyróżnia się 3 poziomy:


- BEC Preliminary (na poziomie PET)
- BEC Vantage (na poziomie FCE)
- BEC Higher (na poziomie CAE)


BEC Vantage i BEC Higher są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej. BEC jest uznawany przez MEN jako potwierdzenie wymaganych kwalifikacji językowych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Certyfikat BEC jest ważny bezterminowo.

 

Egzamin składa się z 3 części tzw. Papers:

 • Reading/Writing 1 godz. 30 min.-2 godz. 10 min. (czas trwania w zależności od poziomu egzaminu)
 • Listening ok. 40 min.
 • Speaking ok. 12-16 min.

Skala ocen: BEC Preliminary ma 2 oceny pozytywne (Pass with Merit, Pass) i 2 oceny negatywne (Narrow Fail, Fail), natomiast BEC Vantage i BEC Higher - 3 oceny pozytywne (A, B, C) i 2 oceny negatywne (D, E).

 

TELC (The European Language Certificates)

Certyfikaty TELC (The European Language Certificates) są uznawane na arenie międzynarodowej, ponieważ są świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching, pozwalają na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus. Certyfikat TELC (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, jest także umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Poza tym TELC jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).

Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 -podstawowy do C2 zaawansowany. Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność.

Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizację Weiterbildungs-Testsysteme /WBT/ we Frankfurcie nad Menem będącą członkiem ALTE – organizacji zrzeszającej instytucje nadające certyfikaty językowe uznawane i honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Egzaminy TELC obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

 

TOEIC (Test of English for International Communication) 

 

TOEIC to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje ponad 6 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji 
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców

 

ZD (Zertifikat Deutsch)

Certyfikat ZD (Zertifikat Deutsch) jest uznanym i cenionym dokumentem świadczącym o znajomości języka niemieckiego na poziomie niższym średniozaawansowanym B1. Certyfikat potwierdza posiadanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach nieformalnych i zawodowych. Zertifikat Deutsch jest dyplomem uznawanym w wielu szkołach wyższych, instytucjach kształcących oraz honorowanym przez pracodawców.


Egzamin skład się z dwóch części pisemnej oraz ustnej.

 

 • Część pisemna:
  Rozumienie tekstu czytanego
  Rozwiązywanie zadań gramatyczno-leksykalnych
  Rozumienie tekstu słuchanego
  Praca pisemna

 

 • Część ustna:
  Nawiązanie kontaktu z kandydatem - pytania ogólne dotyczące miejsca zamieszkania, rodziny, szkoły itp.
  Rozmowa na zaproponowany temat
  Rozwiązanie problemu stworzonego na potrzeby egzaminu

 

 

ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung)

ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) jest egzaminem na poziomie wyższym średniozaawansowanym (C1 wg klasyfikacji Rady Europy). Certyfikat ZMP potwierdza, że osoba, która zdała egzamin zna wszystkie ważne struktury języka niemieckiego, umie je właściwie stosować i dysponuje słownictwem, które pozwala na swobodne wyrażenie opinii dotyczących życia prywatnego, publicznego oraz zawodowego. Osoba posiadająca certyfikat ZMP jest w stanie zrozumieć większość trudnych tekstów w języku niemieckim oraz potrafi je samodzielnie zredagować. W komunikacji ustnej osoba taka umie wysławiać się w sposób bardzo różnorodny oraz adekwatny do danej sytuacji. Certyfikat ZMP uprawnia nauczycieli, którzy nie są germanistami, do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych – klasy 1-3 (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu) oraz zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na niektórych uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech.Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Każda z nich ma ściśle określony czas trwania.

 • Część pisemna:
  Rozumienia tekstu czytanego (1 godzina 30 minut, liczba części: 4)
  Rozumienia tekstu słuchanego ( około 30 minut, liczba części: 2)
  Praca pisemna ( 1 godzina 30 minut, liczba części 2)

 

 • Część ustna: (15 min, liczba części 2)
  Opis fotografii
  Rozwiązanie problemu stworzonego na potrzeby egzaminu

 

 

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) jest egzaminem na poziomie średniozaawansowym B2 wg klasyfikacji Rady Europy. ZDfB skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia, które chcą potwierdzić swoje kompetencje językowe w zakresie słownictwa związanego tematycznie z wykonywaną pracą, w tym np. umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej i rozmów na tematy zawodowe. Uzyskany certyfikat potwierdza kompetencje językowe niezbędne przy posługiwaniu się językiem niemieckim w sprawach ogólnych i zawodowych zwiększając szanse na rynku pracy.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Każda z nich ma ściśle określony czas trwania.

 • Część pisemna:
  Rozumienie tekstu czytanego (40 minut)
  Rozumienie tekstu słuchanego (około 30 minut)
  Praca pisemna (60 minut)
  Rozwiązywanie zadań gramatyczno-leksykalnych (60 minut)

 

 • Część ustna: (20 min, liczba części 3)
  Przedstawienie się uwzględniające fakty dotyczące własnej sytuacji zawodowej (także wymyślone)
  Opisanie oraz skomentowanie wykresu, diagramu fotografii
  Wybranie przez kandydata scenki sytuacyjnej: rozmowa z egzaminatorem związana z realiami życia zawodowego

 

 

DELF (Diplôme d'études en langue française)

DELF (Diplôme d'études en langue française) to oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin można zdawać na czterech poziomach zaawansowania od A1 do B2. Minimalna ilość punktów niezbędna do otrzymania dyplomu: 50/100.

 • DELF A1 (80 minut i składa się z 4 części )
  Rozumienie ze słuchu (compréhension de l’oral) - 20 min
  Rozumienie tekstu pisanego (compréhension des écrits – 30 min.
  Praca pisemna (production cite) – 30 min.
  Wypowiedź ustna (production orale) – 7 min

 

 • DELF A2 (100 minut i składa się z 4 części)
  Rozumienie ze słuchu (compréhension de l’oral) - 25 min
  Rozumienie tekstu pisanego (compréhension des écrits) – 30 min
  Praca pisemna (production écrite) - 45 min
  Wypowiedź ustna (production orale) 6-8 min

 

 • DELF B1 ( 105 min. i składa się z 4 części)
  Rozumienie ze słuchu (compréhension de l’oral) – 25 min
  Rozumienie tekstu pisanego (compréhension des écrits – 35 min
  Praca pisemna (production écrite – 45 min
  Wypowiedź ustna (production orale) – 15 min

 

 • DELF B2 (150 min. i składa się z 4 części)
  Rozumienie ze słuchu (compréhension de l’oral) – 30 min.
  Rozumienie tekstów pisanych (compréhension des écrits) – 60 min
  Praca pisemna (production écrite) – 60 min
  Wypowiedź ustna (production orale) - 20 min

 

 

DALF (Diplôme approfondi de langue française)

DALF (Diplôme approfondi de langue française) jest oficjalnym, międzynarodowym certyfikatem językowym, potwierdzającym znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest językiem ojczystym. Certyfikat ten jest jednym z dwóch, obok DELF, dyplomów ustanowionych przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednostką odpowiedzialną za certyfikat jest Centre international d'études pédagogiques (CIEP) w Sevres, w którym mieści się Commission nationale du DELF et du DALF.

 • DALF C1 (składa się z 4 części)
  Rozumienie ze słuchu (compréhension de l’oral)
  Rozumienie tekstu czytanego (compréhension des écrits)
  Praca pisemna (production écrite)
  Wypowiedź ustna (production orale)

 

 • DALF C2 (składa się z 2 części)
  Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna (compréhension et production orales)
  Rozumienie i praca pisemna (compréhension et production écrites)

 

 

CCiP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) - Paryska Izba Handlowa

Powstała w roku 1803 Paryska Izba Handlowa jest instytucją , która w świecie biznesu reprezentuje interesy francuskich firm na etapie ich tworzenia i rozwoju oraz zatrudnienia i szkoleń pracowników.

Działa zarówno dla przedsiębiorstw, pomagając im i dostarczając informacji praktycznych jak i szkoląc pracowników oraz osoby poszukujące pracy. Corocznie ponad 40 000 stażystów bierze udzial w szkoleniach zawodowych, a 90% spośród tych, którzy poszukując pracy, wzięli udzial w szkoleniu CCiP, otrzymalo pracę w ciągu 6 miesięcy

Ważną działalnością Izby jest nauczanie języka specjalistycznego, w oparciu o sieć około 1000 ośrodków egzaminacyjnych, w których przeszkoleni wykładowcy prowadzą kursy języka specjalistycznego w zakresie biznesu, turystyki, prawa, techniki oraz organizują egzaminy CCiP uznawane na całym świecie.
(Źródło: www.fda.ccip.fr)

 

 • Egzamin CFP PARYSKIEJ IZBY HANDLOWEJ
  Kurs języka francuskiego specjalistycznego, przeznaczony dla osób pragnących używać języka francuskiego w pracy zawodowej i udokumentować swe umiejętności poprzez dyplom renomowanej Paryskiej Izby Handlowej. Kurs realizowany jest w czasie 120 godzin w oparciu o podręcznik ´COMMENT VONT LES AFFAIRES¨ uzupełniany o teksty innych metod. Bogata leksyka w oparciu o dokumenty autentyczne (ogłoszenia, reklamy, poczta w przedsiębiorstwie) i podany do każdej lekcji słowniczek sprawiają, że nauka jest atrakcyjna. Gramatyka, wydzielona odrębnie wyjaśniana jest w krótkich tabelach, a towarzyszące ćwiczenia są skonstruowane na bazie poznanego słownictwa. Zeszyt ćwiczeń oraz kasety pomagają w samodzielnej pracy.

 

 • Egzamin DFA1 PARYSKIEJ IZBY HANDLOWEJ
  Kurs języka francuskiego specjalistycznego dla osób dobrze znajacych ten język w mowie i w piśmie, które chciałyby udokumentować swa dobrą znajomość języka posiadaniem dyplomu wyższego stopnia Paryskiej Izby Handlowej. Kurs realizowany jest w czasie 120 godzin w oparciu o podręcznik ´AFFAIRES Á SUIVRE¨ uzupełniany o teksty innych metod, w tym prasy francuskiej. Metoda jest kontynuacją podręcznika ¨COMMENT VONT LES AFFAIRES¨ i podobnie jest zorganizowana. Komunikatywna: atrakcyjnie wprowadzane poprzez dialogi słownictwo, bogaty zestaw dokumentów, w tym listów handlowych, reklamacyjnych, faktur, zamówien, itp. Dużo ćwiczeń kontrolnych, pozwalających sprawdzać stopień opanowania materiału. Gramatyka wydzielona, zaznaczone pułapki językowe i przydatne zwroty. Do dyspozycji uczących się jest zeszyt ćwiczeń i kasety.

 

 

DELE (Diplomas de Espanol Como Lingua Exteranjero)

DELE (Diplomas de Espanol Como Lingua Exteranjero) to oficjalne certyfikaty potwierdzając kompetencje językowe na określonym poziomie przyznawane przez Instytut Caravantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. Certyfikaty są uznawane w wielu szkołach wyższych, instytucjach kształcących oraz honorowane przez pracodawców. Egzaminy DELE odbywają się w Polsce dwa razy w roku, w maju i listopadzie.

Egzamin można zdawać na trzech poziomach zaawansowania:

Diploma Inicial odpowienik dawnego Certificado Inicial de Español (CIE)

Diploma Intermedio odpowienik dawnego Diploma Básico de Español

Diploma Superior

 • Diploma Inicial (B1) potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.

  Części egzaminu ( ok. 3 godziny)
  Rozumienie tekstu (40 min.)
  Zredagowanie kilku prostych tekstów o tematyce praktycznej (50 min.)
  Rozumienie ze słuchu (30 min.)
  Test gramatyczny (40 min.)
  Rozmowa (10-15 min.).

 

 • Diploma Intermedio (B2) potwierdza znajomość języka na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji w warunkach nie wymagających specjalistycznego słownictwa. Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.

  Części egzaminu:
  Rozumienie tekstu (60 min.)
  Zredagowanie listu prywatnego i wypracowania (60 min.)
  Rozumienie ze słuchu (30 min.)
  Test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa (60 min.)
  Rozmowa (10-15 min.)

 

 • Diploma Superior (C2) potwierdza znajomość języka na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji, nawet w sytuacjach wymagających użycia wyrafinowanego języka, a także znajomości zwyczajów kulturowych.

  Części egzaminu:
  Rozumienie tekstu (60 min.)
  Zredagowanie listu i wypracowania o tematyce zawodowej.
  Rozumienie ze słuchu (45 min.)
  Test sprawdzający z gramatyki i słownictwa (60 min.)
  Rozmowa (10-15 min.)

 

 

CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana)

 

 • CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana) to oficjalne egzaminy z języka włoskiego jako języka obcego, opracowane przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii. CELI przeprowadzane są na 5 poziomach zaawansowania, zgodnych z poziomami kompetencji językowej ALTE - Association of Language Testers in Europe. Certyfikaty są uznawany w wielu szkołach wyższych, instytucjach kształcących i są honorowane przez pracodawców. Egzaminy CELI przeprowadzane są przez Włoskie Instytuty Kulturalne oraz Universita per Stranieri di Perugia dwa razy w roku: w czerwcu oraz w listopadzie.

 

 • CELI 1 (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana 1) potwierdza znajomość języka niezbędną do poprawnej komunikacji językowej we włoskojęzycznym środowisku. Podchodzący do tego egzaminu powinni poradzić sobie z komunikacją w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego.
  Części egzaminu (4 części):
  Rozumienie tekstu pisanego
  Praca pisemna
  Rozumienie ze słuchu
  Wypowiedź ustna

 

 • CELI 2 (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana 2) potwierdza znajomość języka pozwalającą na komunikację językową w większości typowych sytuacji życia codziennego.
  Części egzaminu (4 części):
  Rozumienie tekstu pisanego
  Praca pisemna
  Rozumienie ze słuchu
  Wypowiedź ustna

 

 • CELI 3 (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana 3) potwierdza znajomość języka na średnim poziomie zaawansowania. Kandydaci muszą wykazać się znajomością włoskiego pozwalającą na swobodne porozumiewanie się w typowych sytuacjach życia codziennego, które nie wymagają znajomości języka specjalistycznego.
  Części egzaminu (5 części):
  Rozumienie tekstu pisanego
  Paca pisemna
  Gramatyka i struktury
  Rozumienie ze słuchu
  Wypowiedź ustna

 

 • CELI 4 (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana 4) potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Kandydaci powinni wykazać się kompetencjami językowymi pozwalającymi na swobodne porozumiewanie się we włoskojęzycznym środowisku w sytuacjach związanych z pracą i studiami.
  Części egzaminu (5 części):
  Rozumienie tekstu pisanego
  Praca pisemna
  Gramatyka i struktury
  Rozumienie ze słuchu
  Wypowiedź ustna

 

 • CELI 5 (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana 5) sprawdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym. Kandydaci powinni wykazać się umiejętnością porozumiewania się po włosku w każdej sytuacji i w każdym kontekście (także zawodowym).
  Części egzaminu (5 części):
  Rozumienie tekstu pisanego
  Praca pisemna
  Gramatyka i struktury
  Rozumienie ze słuchu
  Wypowiedź ustna

 

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) to oficjalne egzaminy z języka włoskiego jako języka obcego posiadające autoryzację włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Egzamin CILS jest opracowany i organizowany przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie (Universita per Stranieri di Siena) zgodnie z europejskimi standardami wytyczonymi przez Radę Europy. CILS jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka włoskiego na 4 różnych poziomach zaawansowania, od podstawowego do zaawansowanego i na każdym poziomie zaawansowania składa się z 5 części. Egzaminy CILS na poziomach 2-4 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego.

 

Części egzaminu ( 5 części):

Rozumienie tekstu pisanego

Praca pisemna

Gramatyka i struktury

Rozumienie ze słuchu

Wypowiedź ustna

 

 

Egzamin Państwowy Przy Instytucie Puszkina

Egzamin Państwowy Przy Instytucie Puszkina jest organizowany przez Instytut Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. Egzamin mogą zdawać osoby z podstawową znajomością języka rosyjskiego. Egzamin odbywa się dwa razy w roku w formie testu - w styczniu i czerwcu.

 

Części egzaminu ( 5 części):

Czytanie ze zrozumieniem (45 min.)

Praca pisemna (45 min.)

Sprawdzian z gramatyki i leksyki (45 min.)

Rozumienie ze słuchu (25 min.)

Konwersacja (15 min.- przygotowanie, 15 min.- rozmowa).

Uzyskanie wyniku 65 - 100 % z każdej części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu.Międzynarodowy certyfikat, wydawany wspólnie przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego imienia Aleksandra Puszkina oraz Centralny Ośrodek Egzaminowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej stanowi referencje przy zatrudnieniu w firmach, instytucjach, a także w placówkach dyplomatycznych.

 

 

Egzamin Państwowy z Języka Polskiego

Egzamin Państwowy z Języka Polskiego mogą zdawać na poziomie B1 i B2 osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 - 18 lat. Egzamin można zdawać na trzech poziomach zaawansowania (B1, B2, C2), które są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat jest uznawany w wielu szkołach wyższych, instytucjach kształcących oraz jest honorowany przez pracodawców.

 

Części egzaminu ( 5 części):

Rozumienie ze słuchu

Test gramatyczny

Rozumienie tekstów pisanych

Praca pisemna

Egzamin ustny

 

Za każdą z tych umiejętności zdający może uzyskać 40 punktów, a za cały pięcioczęściowy egzamin - 200 punktów. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z każdej części jest otrzymanie 24 punktów (60 %). Warunkiem zdania całego egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdej części egzaminu. Ocenę końcową z egzaminu ustala się, sumując punkty uzyskane z poszczególnych części. Wynik egzaminu na certyfikacie jest podawany w formie oceny słownej według następującej skali: celujący 189,6 - 200 punktów (94,8% - 100%), bardzo dobry 169,6 - 189,5 punktów (84,8% - 94,75%), dobry 149,6 - 169,5 punktów (74,8% - 84,75%), dostateczny 120 - 149,5 punktów (60% - 74,75%), niedostateczny 0 - 119 punktów (0 - 59,5%).

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl