KURSY JĘZYKOWE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

KURSY JĘZYKOWE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

specjalizujemy się w organizacji profesjonalnych kursów językowych dla firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Kursy języka specjalistycznego

Dzięki współpracy z wieloma międzynarodowymi korporacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami zdobyliśmy ogromne doświadczenie w organizacji specjalistycznych kursów językowych dla firm. W oparciu o opracowane przez The Link Szkołę Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej materiały dydaktyczne i współpracę z profesjonalną kadrą trenerów językowych, stworzyliśmy wyjątkową ofertę kursów specjalistycznych, która obejmuje:

 • Korespondencję Handlową
 • Bankowość i Finanse
 • BHP
 • Ochronę Środowiska
 • Turystykę, Hotelarstwo i Rekreację
 • Medycynę
 • Zarządzanie
 • Komunikację w Biznesie
 • Logistykę
 • Zasoby ludzkie
 • Energetykę
 • Górnictwo
 • Metalurgię
 • Motoryzację

 

Korespondencja Handlowa to kurs języka specjalistycznego z zakresu korespondencji handlowej. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników umiejętności szczegółowego rozumienia treści zawartych w pismach handlowych oraz pisemnego formułowania różnych tekstów z zakresu korespondencji handlowej. Po zakończeniu kursu uczestnicy potrafią w zakresie tematów związanych z korespondencją handlową formułować przejrzyste, poprawne i precyzyjne wypowiedzi pisemne.

Tematyka kursu:

 • Pisanie listów – wygląd listu, rozmieszczenie informacji na stronie, poprawna pisownia tytułów, różne style, interpunkcja.
 • Początek listu: zwroty grzecznościowe, zawartość listu podział na paragrafy, zakończenie listu: zwroty grzecznościowe, podpisy.
 • Nagłówek listu, nazwa firmy, adres, cel listu, referencje oraz załączniki.
 • Adresowanie kopert - uwzględnienie odpowiedniej kolejności i rozmieszczenia na kopercie.
 • Planowanie zawartości listu: długość listu, kolejność i porządek informacji, styl i rodzaje języka, figury stylistyczne, język formalny bądź nieformalny, czytelność, precyzja.
 • Prośba o informacje, broszury, próbki, modele, formy płatności i termin płatności, prośba o zniżkę, zwroty grzecznościowe kończące list.
 • Odpowiedź na zapytania dotyczące próbek, broszur etc., potwierdzenie otrzymania listu, wysłanie „produktu”, zachęcenie do kupienia produktu i jego reklama.
 • Lista cen, zaproszenie do sklepu, gdzie dany produkt jest dostępny, koszty produktu i przesyłki, podanie terminu płatności, przykłady listów.
 • Zamówienia: składanie zamówień- podanie numeru zamówienia, koszt zamówienia, data płatności, zniżka, dowóz towaru – rodzaje transportu i uwzględnienie terminu, potwierdzenie otrzymanego zamówienia, odrzucenie złożonego zamówienia z powodu braku produktu, złej reputacji zamawiającego, zbyt długich terminów płatności lub wielkości zamówienia.
 • Płatność: faktura, rachunek, sposoby płatności, metody płatności: czek, przelew, kredyt etc., potwierdzanie otrzymania płatności, opóźnienie płatności, list przypominający o płatności, prośba o przedłużenie terminu płatności – przykłady, zwroty i wyrażenia potrzebne do takich czynności.
 • Skargi i zażalenia: pisanie skarg i zażaleń, odpowiedź na skargę i zażalenie, wyjaśnienie problemu i błędu, rozwiązanie problemu, przykłady listów: skarg i zażaleń.
 • Kredyt: rodzaje kredytowania, warunki udzielania kredytu, prośba o kredyt, odpowiedź na prośbę o kredyt, raty kredytowe.
 • Bankowość: banki komercyjne: rachunek bieżący, depozyty, karty kredytowe, pożyczki, bankowość międzynarodowa: kredyty.
 • Agencje i agenci; rodzaje agencji (kupno, sprzedaż, pośrednictwo, giełda), zadania agencji i agentów.
 • Transport i przewóz: rodzaje transportu – drogowy, powietrzny, morski, logistyka transportu – rodzaje transportu i dokumenty przewozowe, ubezpieczenie, czarterowanie.
 • Ubezpieczenia: rodzaje ubezpieczenia – przeciwpożarowe, wypadkowe, zdrowotne, turystyczne, przewozowe, procedury , zasady i przepisy dotyczące ubezpieczeń, kosztorys – potrzebne zwroty i wyrażenia.
 • Korespondencja elektroniczna: faxy, maile, użyteczne skróty.
 • Pozostałe formy korespondencji: rezygnacje, gratulacje, kondolencje, spotkania.
 • Komunikacja wewnątrz firmy: Cv, list motywacyjny, raporty, memorandum.

 

Bankowość i Finanse

Bankowość i Finanse to kurs języka specjalistycznego z zakresu bankowości, księgowości i finansów. Kurs rozwija również poszczególne sprawności językowe, pogłębia znajomość najważniejszych zagadnień biznesu z zakresu bankowości i finansów oraz wzbogaca słownictwo specjalistyczne.

Tematyka kursu:

 • Czytanie cyfr – setki, tysiące, miliony, potęgi, ułamki, numery telefonów, podstawowe operacje matematyczne, obce waluty i kursy.
 • Różne typy firm – działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z o.o., i ich krótkie charakterystyki, jak założyć firmę, przepisy prawne - biurokracja.
 • Finanse w firmie: aktywa, deprecjacja, płynność finansowa, sprawozdania finansowe, bankructwo, aktywa płynne,
 • Audyt.
 • Doroczne zebranie udziałowców, akcjonariuszy.
 • Bankowość i pieniądze: pożyczki i kredyty, bank centralny, dostępność pieniądza, bankowość komercyjna i inwestycyjna, produkty bankowe i oprocentowanie.
 • Kursy wymiany walut.
 • Zadłużenie trzeciego świata.
 • Kryzys kredytowy.
 • Ubezpieczenia.
 • Wymian i handel: sposoby sprzedaży, handel zagraniczny, import i eksport, strategie cenowe.
 • Finanse firmy: udziały i akcje, wzrosty i spadki, obligacje, instrumenty finansowe na giełdzie opcje i kontrakty przyszłościowe, papiery wartościowe, wskaźniki finansowe (cena-zysk), przejęcie firmy, kapitał firmy.
 • Terminologia ekonomiczna – słownictwo, zwroty, wyrażenia, ćwiczenia.
 • Różne rodzaje wykresów, opisywanie wykresów, cykl biznesowy, recesja.
 • Ekonomia polityczna, konkurencja, wydatki rządu, inflacja, bezrobocie.
 • Podatki.
 • Rożne teorie ekonomiczne.
 • Dochód.
 • Płace.
 • Podsumowanie – ćwiczenia dotyczące leksyki, zwrotów, słów, wyrażeń.

 

Kursy języka specjalistycznego: Zarządzanie

Zarządzanie to kurs języka specjalistycznego, który rozwija słownictwo językowe w zakresie: planowania organizacji pracy w firmie, przygotowania struktur organizacyjnych, kierowania zasobami ludzkimi, systemu decyzyjnego w firmie, marketingu, kreowania i zarządzania marką, strategii reklamowej firmy, restrukturyzacji firmy, przedsiębiorczości, innowacji i technologii, systemu baz danych, zarządzania zmianą (kryzys, fuzja), etyki w biznesie, strategii i polityki firmy. Po zakończeniu kursu uczestnicy potrafią w zakresie tematów związanych z zarządzaniem formułować precyzyjne oraz poprawne wypowiedzi zarówno pisemne jak i ustne.

Kursy języka specjalistycznego: Komunikacja w Biznesie

Komunikacja w Biznesie to kurs, który rozwija umiejętności językowe w zakresie prezentacji, negocjacji, rozmów telefonicznych, prowadzenia konferencji, rozwiązywania konfliktów pracowniczych oraz pokonywania barier w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kurs obejmuje również zagadnienia dotyczące międzykulturowych aspektów komunikacji w świecie globalnego biznesu, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wystąpień publicznych i spotkań biznesowych. Po zakończeniu kursu uczestnicy potrafią w zakresie tematów związanych z komunikacją w biznesie swobodnie komunikować się zarówno pisemnie jak i ustnie.

 

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl