KURSY JĘZYKOWE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

KURSY JĘZYKOWE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

specjalizujemy się w organizacji profesjonalnych kursów językowych dla firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Kursy języka ogólnego

Oferujemy kursy języka ogólnego na sześciu poziomach zaawansowania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego:

 

Poziom Początkujący A1

Znajomość języka na poziomie początkującym A1: rozumienie krótkich wypowiedzi, umiejętność formułowania podstawowych życzeń.
Uczestnik kursu potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

 

Poziom Fałszywy Początkujący A2

Opanowanie podstawowych struktur językowych: rozumienie krótkich informacji z życia codziennego, umiejętność porozumiewania się w podstawowych sytuacjach życiowych.
Uczestnik kursu potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie a także poruszać sprawy związane z wykształceniem oraz najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Poziom Niższy Średniozaawansowany B1

Znajomość języka na poziomie średnim: rozumienie podstawowych informacji z tekstu pisanego i ze słuchu, umiejętność zrozumiałego wypowiadania się na temat sytuacji z życia codziennego.
Uczestnik kursu potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane bądź go interesują.

 

Poziom Średniozaawansowany B2

Ogólna znajomość języka: szczegółowe rozumienie treści zawartych w tekście pisanym oraz w wypowiedzi ustnej na temat różnych sytuacji z życia społecznego i zawodowego, możliwość płynnej, jasnej i dokładnej wypowiedzi na różne tematy.
Uczestnik kursu potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych wyborów. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

 

Poziom Wyższy Średniozaawansowany C1

Bardzo dobra znajomość języka: rozumienie ze wszystkimi szczegółami tekstów pisanych i ze słuchu oraz zdolność jasnego i dokładnego formułowania myśli na różne tematy.
Uczestnik kursu potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi.

 

Poziom Zaawansowany C2

Doskonałe opanowanie języka: rozumienie w stopniu całkowitym wszystkich tekstów mówionych bądź czytanych z różnych dziedzin, a także łatwość spontanicznej wypowiedzi i zręcznej argumentacji na dowolny temat.
Uczestnik kursu potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl