Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

AUDYT JĘZYKOWY

THE LINK Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej w trosce o swoich klientów dba o ich nieustanny rozwój i dokłada szczególnych starań, aby każda osoba biorąca udział w kursach była potraktowana profesjonalnie i wyjątkowo.

 

Dla nas najważniejsze są potrzeby naszych klientów, dlatego w odpowiedzi na ich oczekiwania przeprowadzamy audyty językowe w firmach.

 

Dlaczego THE LINK Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej?

 

Jesteśmy na rynku już od wielu lat i specjalizujemy się w prowadzeniu kursów językowych w firmach, przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Zaufało nam wiele znanych firm, które doceniły nasze kwalifikacje i nowoczesne metody nauczania oraz sposób przeprowadzania weryfikacji kompetencji językowych kursantów. 

Czym jest audyt językowy?

 

Audyt językowy to nowoczesna metoda sprawdzająca i oceniająca poziom oraz kompetencje językowe pracowników firm. Stanowi świetne narzędzie do badania rozwoju językowego pracowników. Jest to zewnętrzna i obiektywna metoda kontroli nad przebiegiem i skutecznością szkoleń językowych. Wprowadzenie testowania umożliwia efektywne zarządzanie szkoleniami językowymi oraz motywuje pracowników do nauki. Doskonała znajomość języków obcych w zespole to gwarantowany sukces każdej firmy.

 

Jak przeprowadzany jest audyt językowy w firmach?

 

Audyt polega na testowaniu i certyfikacji umiejętności pracowników przy pomocy profesjonalnych narzędzi oceny kompetencji językowych. Forma przeprowadzenia audytu językowego uzależniona jest od indywidualnych potrzeb klienta biznesowego. THE LINK Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej oferuje przeprowadzenie audytu:

  •  poziomującego – którego celem jest ocena poziomu znajomości języka obcego pracowników pozwalająca na utworzenie homogenicznych grup językowych;

  •  kompetencji językowych – który pozwala na szczegółową weryfikację wszystkich umiejętności językowych pracowników. Po przeprowadzeniu audytu możliwa jest ocena kluczowych kompetencji językowych kursantów oraz ich postępów w nauce języka obcego. Dzięki temu możliwe jest określenie potencjału kadrowego firmy w zakresie znajomości języków obcych;

  • realizacji materiału – który pozwala sprawdzić, w jakim stopniu pracownicy opanowali przerobiony materiał;

  • rekrutacyjnego – który umożliwia weryfikację poziomu znajomości języka obcego kandydata ubiegającego się o pracę.

 

Audyt poziomujący pozwala na ustalenie poziomu językowego pracowników. Audyt ten może być wstępnym rozpoznaniem przed rozpoczynającym się kursem lub formą sprawdzenia i ocenienia firmy pod kątem znajomości języków obcych u pracowników. Taki wstępny audyt jest bardzo ważną informacją dla kierownictwa firmy, które znając mocne i słabe strony pracowników, może podejmować konkretne działania szkoleniowe.

 

Celem audytu kompetencji językowych jest określenie poziomu językowego pracowników na początku, podczas trwania oraz na zakończenie kursu. Jest to innowacyjne narzędzie, dzięki któremu pracodawca nie tylko otrzyma informację, na jakim poziomie zaawansowania znajomości języka obcego aktualnie znajdują się pracownicy, ale ma również wgląd w ich postępy w nauce języków obcych.

 

Wyniki audytu poziomującego porównywane są z wynikami audytu kompetencji językowych. Dogłębna analiza daje całościowy, precyzyjny obraz stanu wiedzy pracowników oraz pozwala ocenić ich postępy w nauce języków.

 

Jak odbywa się audyt językowy?

 

Audyt językowy ocenia umiejętności, takie jak mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem w języku obcym oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, zgodnie ze skalą CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). W celu sprawdzenia kompetencji pracowników przeprowadza się testy pisemne i ustne, które są certyfikowane przez University of Cambridge (Local Examinations Syndicate) oraz Wydawnictwo Pearson. W zależności od preferencji klienta audyt może zostać przeprowadzony w siedzibie firmy, przez telefon lub przy pomocy komunikatora SKYPE.

 

Nasi audytorzy dokładają wszelkich starań, aby testy były przeprowadzane w atmosferze przyjaznej i bezstresowej. Naszym celem jest doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji językowych kursantów przy użyciu profesjonalnych i nowoczesnych metod.

 

Co warto wiedzieć?

 

Po każdym audycie firma otrzymuje od THE LINK Szkoły Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej szczegółowe, indywidualne raporty oceny kompetencji językowych pracowników w poszczególnych sprawnościach. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących raportów, audytor szkoły The Link jest do dyspozycji firmy. 

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl